Informointi henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Meritalon Hammaslääkärit Oy
Käsityöläiskatu 4a
20100 Turku
02 232 5309

Lisäksi kaikki ne vuokralaishammaslääkärit/yritykset, jotka toimivat Meritalon Hammaslääkärit Oy:n tiloissa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Juho Pöllänen
juho@meritalonhammas.com
044 544 0524

Rekisterin nimi

Meritalon Hammaslääkärit Oy:n potilastietorekisteri

Rekisterin sisältö

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
Hoidossa syntyneet terveysmerkinnät, sekä muut potilaan antamat tai muutoin saadut hoidon ja asiakassuhteen kannalta oleelliset tiedot
Tiedot ajanvarauksista ja hoitoon osallistuneista henkilöistä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Potilastiedon käsitteleminen, luominen ja säilyttäminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu näihin etuihin

Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

  • KanTa-arkisto
  • Jatkohoidossa potilaan suostumuksella toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai ammattihenkilö
  • Muut mahdolliset lakiin perustuvat vastaanottajat

Henkilötietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan EU- ja ETA-maissa. Potilastietojärjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa. Mikäli palvelun tekninen toteuttaminen vaatii, tietoja voidaan käsitellä EU- tai ETA-maiden ulkopuolella. Mikäli tietoja siirretään, käytetään EU-lainsäädännön mukaisia mallilausekkeita tai muuta tietosuojalainsäädännössä hyväksyttyä mekanismia.

Potilastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäädöstä.

Käytössä on A-luokan pilvipohjainen potilastietojärjestelmä, joka on Viestintäviraston hyväksymän arviointilaitoksen auditoima.
Potilastietojen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, lokirekisterillä tapahtuvalla valvonnalla, palomuureilla sekä muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.
Suojauksessa hyödynnetään myös salausmenetelmiä.

Fyysisten potilastietojen (paperiset potilaskortit ja muut asiakirjat) käsittely on suojattu fyysisellä ja teknisellä valvonnalla, ja niitä säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietojen säilytysajat on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) liitteessä. Yleisin säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
  • käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
  • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa tässä yhteydessä kuitenkin oikeutta saada kopiot potilastiedoistaan, sillä rekisterinpitäjän on lain mukaan säilytettävä tiedot myös omassa järjestelmässään.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.
Rekisteröity voi toteuttaa tarkastusoikeutensa lähettämällä kirjallisen pyynnön Meritalon Hammaslääkärit Oy:n toimipisteeseen, Käsityöläiskatu 4a 20100 Turku.

Muu informointi

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus.
Emme kuitenkaan valitettavasti voi antaa hoitoa, mikäli potilas ei anna hoidossa tarvittavia tietoja, taikka kieltää niiden tallentamisen potilasrekisteriin, sillä potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen on lakisääteinen velvollisuus.
Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Varaa aika meille