Informointi henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Meritalon Hammaslääkärit Oy

Käsityöläiskatu 4a

20100 Turku

02 232 5309

 

Lisäksi kaikki ne vuokralaiset, jotka toimivat Meritalon Hammaslääkärit Oy:n tiloissa.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Juho Pöllänen

juho@meritalonhammas.com

 

Rekisterin nimi

Meritalon Hammaslääkärit Oy:n potilastietorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).

 

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu näihin etuihin

Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

–       KanTa-arkisto

–       Jatkohoidossa potilaan suostumuksella toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai ammattihenkilö

–       Muut mahdolliset lakiin perustuvat vastaanottajat

 

Henkilötietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

 

Potilastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäädöstä.

Potilastietojen käsittely ATK-järjestelmässä on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja lokirekisterillä tapahtuvalla valvonnalla.

Fyysisten potilastietojen käsittely on suojattu fyysisellä valvonnalla, ja niitä säilytetään lukituissa tiloissa.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietojen säilytysajat on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) liitteessä. Yleisin säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
  • käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
  • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.

Rekisteröity voi toteuttaa tarkastusoikeutensa lähettämällä kirjallisen pyynnön Meritalon Hammaslääkärit Oy:n toimipisteeseen, Käsityöläiskatu 4a 20100 Turku.

 

Muu informointi

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa.

Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Varaa aika meille